Cos de cumparaturi
Cosul meu (gol)
Nume Pret Cantitate / Actualizare Subtotal
Total:
Abonare Newsletter

Legea 449

Lege nr. 449 din 12/11/2003


privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora

 

CAPITOLUL I


Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comanda, si garantiile asociate acestora, în vederea asigurarii protectiei consumatorului.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:

 

   a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociatii, care cumpara, dobândeste, utilizeaza ori consuma produse în afara activitatii sale profesionale sau comerciale, dar care actioneaza în contractele aflate sub incidenta prezentei legi;

   b) produs - bun material mobil a carui destinatie finala este consumul sau utilizarea individuala ori colectiva. Nu intra sub incidenta prevederilor prezentei legi bunurile vândute în urma confiscarilor, în cadrul procedurii de executare silita sau pe baza unui alt act emis de autoritatile judecatoresti, apa si gazele care nu sunt ambalate într-un volum limitat sau într-o cantitate fixa si energia electrica;

   c) vânzator - este persoana fizica sau juridica autorizata, care, în cadrul activitatii sale, comercializeaza produse în conditiile unui contract încheiat cu consumatorul;

   d) producator:

      (1) agentul economic care fabrica un produs finit sau o componenta a unui produs;

      (2) agentul economic care fabrica materia prima;

      (3) agentul economic care îsi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;

      (4) agentul economic care reconditioneaza produsul;

      (5) agentul economic sau distribuitorul care modifica, prin activitatea sa, caracteristicile produsului;

      (6) reprezentantul înregistrat în România al unui agent economic care nu îsi are sediul în România sau, în cazul inexistentei acestuia, importatorul produsului;

      (7) agentul economic care importa produse în vederea realizarii ulterioare a unei operatiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice alta forma de distributie specifica derularii afacerilor;

      (8) distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaste importatorul, chiar daca producatorul este mentionat;

      (9) distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, daca nu informeaza persoana prejudiciata, în termen de 30 de zile de la cererea acesteia, asupra identitatii importatorului;

   e) garantie - orice angajament asumat de vânzator sau producator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumparat, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate în declaratiile referitoare la garantie sau în publicitatea aferenta;

   f) reparare - aducerea produsului care nu corespunde conditiilor enuntate în declaratiile de garantie sau în publicitatea aferenta, la specificatiile prevazute în contractul de vânzare-cumparare.

Art. 3. - Nu sunt supuse prevederilor prezentei legi produsele folosite care sunt vândute prin procedura licitatiei publice, la care consumatorul are posibilitatea sa participe personal.

Art. 4. - Intra sunt incidenta prevederilor prezentei legi si produsele care vor fi achizitionate pe baza unui contract de vânzare de produse ce urmeaza a fi fabricate sau prelucrate.


CAPITOLUL II


Conformitatea produselor cu specificatiile cuprinse în contractul de vânzare-cumparare

Art. 5. -

 

   (1) Vânzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumparare.

   (2) Se considera ca produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumparare daca:

      a) corespund descrierii facute de vânzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vânzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model;

      b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vânzatorului si acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumparare;

      c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelasi tip;

      d) fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vânzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Art. 6. - Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca în momentul încheierii contractului de vânzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate îsi are originea în materialele furnizate de consumator.

Art. 7. - Vânzatorul nu este raspunzator de declaratiile publice prevazute la art. 5 alin. (2) lit. d), în oricare dintre urmatoarele situatii, daca probeaza ca:

      a) nu a cunoscut si nu ar fi putut, în mod rezonabil, sa cunoasca declaratiile în cauza;

      b) declaratia fusese corectata la momentul încheierii contractului de vânzare-cumparare;

      c) decizia de a cumpara produsul nu putea fi influentata de declaratiile publice în cauza. 

Art. 8. -

   (1) Orice lipsa a conformitatii rezultata dintr-o instalare incorecta a produselor va fi considerata echivalenta cu o lipsa a conformitatii produselor, daca instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor si produsele au fost instalate de vânzator sau pe raspunderea sa.

   (2) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta si instalarea incorecta este datorata unei deficiente în instructiunile de instalare.


CAPITOLUL III


Drepturile consumatorului

Art. 9. - Vânzatorul este raspunzator fata de consumator pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul când au fost livrate produsele.

Art. 10. - În cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate, fara plata, prin reparare sau înlocuire, în functie de optiunea consumatorului, conform art. 11, sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acele produse, în conditiile art. 13 si 14.

Art. 11. -

 

   (1) În cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzatorului, ca masura reparatorie, înlocuirea sau repararea produsului în functie de optiunea sa, în fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei în care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionata.

   (2) O masura reparatorie va fi considerata ca disproportionata, daca ea impune vânzatorului costuri care sunt nerezonabile în comparatie cu cealalta masura reparatorie, luându-se în considerare:

      a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate;

      b) importanta lipsei de conformitate;

      c) daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru consumator.

   (3) O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vânzatorul nu are un produs identic pentru înlocuire.

   (4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi facuta în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord între vânzator si consumator, si fara nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

Art. 12. - Termenul fara plata, prevazut la art. 10 si 11, se refera la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, manopera si materialele.

Art. 13. - Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului în oricare dintre urmatoarele cazuri:

   a) daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

   b) daca vânzatorul nu a luat masura reparatorie într-o perioada de timp rezonabila;

   c) daca vânzatorul nu a luat masura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fara inconveniente semnificative pentru consumator.

Art. 14. -

   (1) Consumatorul nu este îndreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora.

   (2) Stabilirea neconformitatii si a gradului de gravitate a acesteia se face conform prevederilor standardelor nationale SR ISO 3951/1998 si ale altor acte normative referitoare la neconformitati.


CAPITOLUL IV


Actiunea în regres

Art. 15. - Daca vânzatorul este raspunzator fata de consumator pentru lipsa de conformitate rezultata dintr-o actiune sau dintr-o omisiune a producatorului ori a unui agent economic din acelasi lant contractual, vânzatorul are dreptul de a se îndrepta împotriva celui responsabil de lipsa de conformitate, în conditiile legii.


CAPITOLUL V
Termene

Art. 16. - Raspunderea vânzatorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajata daca lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Art. 17. - Consumatorul trebuie sa informeze vânzatorul despre lipsa de conformitate în termen de doua luni de la data la care a constatat-o.

Art. 18. - Pâna la proba contrara, lipsa de conformitate aparuta în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia, cu exceptia cazurilor în care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.


CAPITOLUL VI
Garantii

Art. 19. - Garantia este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în conditiile specificate în declaratiile referitoare la garantie si în publicitatea aferenta.

Art. 20. -

 

   (1) Garantia trebuie sa cuprinda mentiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului si sa ateste în mod clar ca aceste drepturi nu sunt afectate prin garantia oferita.

   (2) Garantia trebuie sa precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, modalitatile de asigurare a garantiei - întretinere, reparare, înlocuire -, inclusiv denumirea si adresa vânzatorului si ale unitatii specializate de service.

   (3) Garantia trebuie redactata în termeni simpli si usor de înteles.

Art. 21. -

   (1) La cererea consumatorului garantia va fi oferita în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil si accesibil acestuia.

   (2) În cazul în care garantia nu respecta prevederile alin. (1) si ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectata, consumatorul având dreptul de a solicita vânzatorului îndeplinirea conditiilor incluse în declaratiile referitoare la garantie.

Art. 22. -

   (1) Clauzele contractuale sau întelegerile încheiate între vânzator si consumator înainte ca lipsa de conformitate sa fie cunoscuta de consumator si comunicata vânzatorului, care limiteaza sau înlatura, direct ori indirect, drepturile consumatorului prevazute de prezenta lege, sunt nule de drept.

   (2 ) În cazul produselor folosite, consumatorul si vânzatorul pot conveni reducerea termenului prevazut la art. 16, dar nu la mai putin de un an de la data livrarii produsului. 


CAPITOLUL VII


Sanctiuni

Art. 23. -

 

   (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

      a) nerespectarea prevederilor art. 20 si 21, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;

      b) nerespectarea prevederilor art. 9 si 19, cu amenda de la 5000 lei la 25000 lei.

   (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii împuterniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 24. - Contraventiilor prevazute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 , cu modificarile ulterioare.


CAPITOLUL VIII


Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 25. - Drepturile consumatorilor prevazute de prezenta lege sunt exercitate fara a aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform celorlalte prevederi legale care reglementeaza raspunderea contractuala sau necontractuala.

Art. 26. -

 

   (1) Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

   (2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi, se abroga:

      a) art. 14 alin. 1 si art. 20 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorului, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;

      b) Hotarârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinta îndelungata destinate consumatorilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 27 ianuarie 1997, cu modificarile ulterioare;

      c ) Hotarârea Guvernului nr. 665/1995 privind înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care reprezinta deficiente de calitate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 6 septembrie 1995, cu modificarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.


Acest site utilizează cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, anunțurile și pentru a analiza traficul. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.